VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Smart Home Technology s.r.o.

 

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) prijala a odsúhlasila spoločnosť Smart Home Technology s.r.o., Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda IČO: 50 654 411, IČ DPH: SK2120420566 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vl. č. 39083/T. Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Smart Home Technology s.r.o., ďalej len „predávajúci" alebo „zhotoviteľ" a zákazníkmi spoločnosti Smart Home Technology s.r.o., ďalej len „kupujúci" alebo „objednávateľ".

1.2. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „tovar" myslí sa tým predmet kúpy, teda akýkoľvek produkt, náhradný diel, doplnkový tovar predávaný spoločnosťou Smart Home Technology s.r.o. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „služba" myslí sa tým i dodanie diela, montáž, školenie.

1.3. Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy poprípade pred objednávaním tovaru zoznámený s VOP. Za zoznámenie s VOP sa považuje aj jeho doručenie odberateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom odberateľovi pri predaja tovaru, pri jeho objednávaní alebo prevzatí, jeho zverejnenie na internetových stránkach dodávateľa ( www.smarthometech.sk ). Uzavretím zmluvy, popr. odberom tovaru, odberateľ súhlasí so znením aktuálne platných VOP.

 1. Platobné podmienky

2.1. Cena diela je uvedená v Zmluve o dielo a pokiaľ nie je výslovne uvedené v Zmluve o dielo inak, považuje sa táto za cenu konečnú. Cena je uvedená vrátane DPH vo výške 20%. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zálohu za dielo vo výške 70 % z celkovej ceny diela s DPH na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom. Doplatok vo výške 30 % z celkovej ceny diela s DPH uhradí objednávateľ po realizácii diela a prevzatí diela v hotovosti v deň prebratia diela alebo bankovým prevodom do termínu splatnosti uvedeného na faktúre zhotoviteľa. Dodacia doba tovaru alebo služby začína plynúť dňom prijatia zálohovej platby v hotovosti alebo dňom pripísania zálohovej platby na účet zhotoviteľa v plnej výške. Podkladom pre úhradu je faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi. Pre veľkoobchodných partnerov platia osobitné platobné podmienky. 

2.2. V prípade neuhradenia doplatku zo strany objednávateľa v dohodnutom termíne sa tento zaväzuje uhradiť 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, alebo sa výška poplatku za omeškanie riadi ustanoveniemi Občianskeho zákonníka. Dohodnutý termín je v tomto prípade deň prebrania diela objednávateľom.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania s dodávkou diela z ceny nedodanej časti.

 1. Odovzdanie a prevzatie plnenia

3.1. Termín dodania začína plynúť dňom zaplatenia celej zálohovej faktúry.

3.2. Prevzatím tovaru objednávateľom je miesto sídla zhotoviteľa ak nebolo dohodnuté iné miesto. V tomto prípade je objednávateľ povinný najneskôr do 3 dní od písomného vyzvania tovar prevziať v mieste sídla zhotoviteľa. Ak objednávateľ túto lehotu nesplní a neoznámi ako s tovarom ďalej naložiť, zhotoviteľ tovar uskladní a dodávka sa považuje dňom uskladnenia za splnenú.

3.3. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu dodania predmetu plnenia v prípade, že toto nedodržanie bolo spôsobené vplyvom cudzej moci /t.j. napr. kvôli nemoci, vojne, katastrofám spôsobenými prírodnými javmi, štrajkom a tiež nevydaním úradných povolení, o ktoré sa zhotoviteľ riadne usiloval/. Objednávateľ si z tohto titulu nemôže uplatňovať náhradu škody.

3.4. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete dodania prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa okamihom, keď tovar bol prevzatý objednávateľom alebo prepravcom objednávateľa.

3.5. Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru/služby pri prevzatí tovaru/dodaní služby. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

3.6. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi omeškanie s odovzdaním plnenia bez zbytočného odkladu. 

3.7. Zhotoviteľ je povinný vopred v primeranom čase oznámiť objednávateľovi presný čas odovzdania plnenia. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety a po vzájomnom odsúhlasení termínu vykoná preberanie tovaru/služby, najneskôr však v čase odovzdania plnenia v prítomnosti zástupcu zhotoviteľa.

3.8. V rámci preberacieho konania má objednávateľ právo vykonať najmä obhliadku plnenia a skontrolovať súvisiacu dokumentáciu, ktorú pre plnenie stanovujú príslušné právne predpisy alebo ktoré si Zmluvné strany dohodli v Zmluve. 

3.9. Ak je súčasťou plnenia i montáž, podmienkou začatia montáže je splnenie podmienok zhotoviteľa objednávateľom na technickú pripravenosť podľa osobitných požiadaviek zhotoviteľa. Táto pripravenosť musí byť písomne potvrdená objednávateľom.
Ak objednávateľ nedodrží všeobecne platné alebo osobitné podmienky pre montáž, uvedenie do prevádzky a používanie ako je napr. uvedené v návode na obsluhu a prevádzku, zhotoviteľ za škodu nezodpovedá. Predmetom montáže nie sú stavebné práce, respektíve nutné stavebné alebo inštalačné úpravy (celková stavebná pripravenosť). Pred začatím inštalácie musia byť splnené všetky technické podmienky montáže. Ak po nástupe montážnych technikov zhotoviteľa na montáž nebudú podmienky montáže splnené, zhotoviteľ ma právo na stiahnutie technikov z montáže a na vyúčtovanie nákladov vynaložených na dopravu z miesta sídla zhotoviteľa a opätovnú montáž.

 1. Záručná doba

4.1 Na všetky tovary/služby dodávané spoločnosťou Smart Home Technology s.r.o. sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov.

4.2. Riadne uzatvorená zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom môže záručnú dobu predĺžiť. Ak príslušná zmluva po dohode s objednávateľom stanoví záručnú dobu kratšiu alebo dlhšiu ako 60 mesiacov (avšak vždy minimálnej dĺžke aspoň 24 mesiacov, ak sa jedná o predaj a montáž novo vyrobeného tovaru), riadi sa priebeh prípadnej reklamácie v celom rozsahu príslušnou zmluvou. Pokiaľ riadne uzatvorená zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom upravuje niektoré otázky reklamácií a záručných lehôt inak, ako je uvedené v týchto VOP, má prednosť vždy príslušná zmluva, v ostatných otázkach príslušnou zmluvou neriešených sa uplatnia VOP.

4.3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru/služby. Ak odmietne objednávateľ bezdôvodne tovar/službu prevziať, záručná doba začína plynúť dňom, keď mu zhotoviteľ umožnil s dielom/tovarom voľne nakladať. Do záručnej doby sa nepočíta doba odo dňa prijatia reklamácie zhotoviteľom do doby, keď reklamovaná vada bola odstránená. V prípade dodania nového výrobku na tento výrobok začína plynúť nová záručná doba a to odo dňa odovzdania objednávateľovi.

 1. Zodpovednosť za vady

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vady tovaru/diela zistené pri jeho odovzdávaní, po odovzdaní tovaru/diela v rámci poskytovanej záruky za akosť len v prípade, že tieto boli spôsobené porušením jeho povinností.

5.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela/tovaru, zistené po odovzdaní diela/tovaru, pokiaľ tieto boli spôsobené porušením povinností objednávateľa, zvlášť pri:
- nevhodnom používaní alebo manipulácií, nedodržaním návodu na použitie a údržbu, zanedbaním pravidelnej starostlivosti

- akémukoľvek zásahu do konštrukcie výrobku
- poškodeniu diela treťou osobou (napr. pri murárskych prácach, omietaní, zváraní a pod.)
- poškodeniu diela vplyvom chýb stavebnej konštrukcie (nestabilita, sadanie, nevhodné kotvenie, statické zaťažovanie rámu a krídel okien a pod.)
- poškodenie (nefunkčnosť) diela/tovaru z dôvodu stavebnej nepripravenosti otvoru v dohodnutom termíne montáže
- vady vyplývajúce z objednávateľom dodatočne požadovaného členenia zhotovovaných výrobkov, na ktoré bol objednávateľ dopredu upozornený
- vady spôsobené vystavením dodaného tovaru/služby extrémnym podmienkam ((agresívne prostredie, prašnosť a pod.)
- poškodenie diela živelnou pohromou alebo inou neodvrátiteľnou udalosťou (vyššia moc)
- neodborné prevedenie montáže (pri kúpnych zmluvách, kde montáž zabezpečuje objednávateľ)
- použitie chybnej veci dodanej objednávateľom k zhotoveniu diela
- vady, na ktoré bol objednávateľ upozornený pred dodaním tovaru a na ktoré bola odberateľovi z dôvodu týchto vád poskytnutá zľava
Vady vzniknuté vplyvom týchto okolností nemôžu byť ani predmetom reklamácie.

5.3. Objednávateľ je povinný si tovar/službu pri preberaní prehliadnuť, skontrolovať si akosť a ihneď oznámiť zhotoviteľovi zjavné vady. Za zjavné vady sú považované nedostatky zistené pri preberaní tovaru/služby alebo bezprostredne po ňom. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré mohli byť zistené objednávateľom už pri preberaní tovaru/služby. Skryté vady sa prejavia po dlhšej dobe užívania tovaru/služby a nie je možné ich zistiť predchádzajúcim spôsobom. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, kde ich odstránením netrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobku a oprava môže byť prevedená v riadne stanovenej lehote.

 1. Uplatnenie reklamácie

Reklamácie sa uplatňujú v súlade s Reklamačným poriadkom spoločnosti Smart Home Technology s.r.o., ktorý je verejne dostupný a zverejnený na internetových stránkach www.smarthometech.sk. 

 1. Rozsah záruky

Záručné podmienky a rozsah záruky poskytovanej na dodaný tovar/služby sú podrobne uvedené v Reklamačnom poriadku spoločnosti Smart Home Technology s.r.o., ktorý je dostupný na všetkých pobočkách spoločnosti Smart Home Technology s.r.o. a zverejnený na internetových stránkach www.smarthometech.sk.

 1. Ochrana osobných údajov

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude od objednávateľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby zhotoviteľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich zo zákona. Ide najmä o tieto údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, v prípade fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb navyše názov firmy, IČO a v prípade platcu DPH aj IČ DPH).

8.2. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, aby zhotoviteľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti zhotoviteľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi tento súhlas na dobu neurčitú.

 1. Záverečné ustanovenia

Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode platí, že v prípade sporu je príslušný, pre jeho rozhodnutie, miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Potvrdením objednávky /záväznej ponuky/osobitných zmlúv objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 01.04.2017.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

spoločnosti Smart Home Technology s.r.o.

 

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len RP) sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka a zákona o ochrane práv a spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatnené práva objednávateľa zo zodpovednosti za škody (ďalej len „reklamácie").

1.2. Zhotoviteľ je obchodná spoločnosť Smart Home Technology s.r.o. so sídlom Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda IČO: 50 654 411, IČ DPH: SK2120420566 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vl. č. 39083/T.

1.3. Objednávateľ je subjekt, ktorý so zhotoviteľom uzavrel Zmluvu o dielo (kúpnu zmluvu).

1.4. Platné znenie tohto reklamačného poriadku je zverejnené na webových stránkach spoločnosti Smart Home Technology s.r.o. (www.smarthometech.sk). 

1.5. Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy poprípade pred objednávaním tovaru zoznámený s RP. Za zoznámenie s RP sa považuje aj jeho doručenie objednávateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom objednávateľovi pri predaji tovaru, pri jeho objednávaní alebo prevzatí, jeho zverejnenie na internetových stránkach zhotoviteľa (www.smarthometech.sk). Uzavretím zmluvy, popr. odberom tovaru, objednávateľ súhlasí so znením aktuálne platného RP.

 1. Uplatnenie reklamácie

2.1 Každá reklamácia musí byť objednávateľom uplatnená preukázateľne osobne alebo písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu smarthomekn@gmail.com. Pri uplatnení reklamácie musí byť predložený doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k tovaru/službe s jednoznačnou identifikáciou výrobku, s uvedením čísla faktúry alebo zmluvy, popisom vady, mena a kontaktných údajov reklamujúceho, a to bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr však:
- na vonkajšie škrabance a ďalšie viditeľné poškodenie - najneskôr pri prevzatí zákazky
- na množstvo - najneskôr pri prevzatí zákazky
- na zjavné vady - rozmerové, chybné vyhotovenie, vady montáže a iných prác -    najneskôr pri prevzatí zákazky 
- skryté vady - najneskôr do konca záručnej doby

2.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť uchovanie diela v stave zistenia reklamácie až do okamžiku prehliadnutia reklamovanej vady zodpovedným zástupcom zhotoviteľa, inak mu nie je možné priznať právo z vád tovaru/služby

2.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu v štandardných prípadoch do desiatich pracovných dní, v zložitých prípadoch do dvadsiatich pracovných dní po prijatí reklamácie objednávateľovi oznámiť, či reklamáciu uznáva alebo nie a informovať objednávateľa v akom termíne začne s odstraňovaním reklamovanej vady.

2.4. Predmetom reklamácie môže byť iba tovar/služba, na ktorom je vada brániaca riadnemu užívaniu. Osobné ujmy a akékoľvek iné následné a nepriame škody nie sú do tejto záruky zahrnuté.

2.5. Reklamácia môže byť vyriešená opravou, výmenou za nový tovar lebo poskytnutím primeranej zľavy po dohode s objednávateľom. Spôsob odstránenia reklamovanej vady na základe posúdenia reklamácie určí zhotoviteľ. Pokiaľ zhotoviteľ posúdi reklamáciu objednávateľa ako neoprávnenú, má zhotoviteľ právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na posúdenie reklamácie a v prípade opravy aj nákladov na opravu diela/služby zo strany objednávateľa. Pokiaľ objednávateľ požaduje preverenie akosti tovaru/služby nezávislými inštitúciami, hradí si náklady spojené s odberom vzorky, príp. prevedením skúšok. V prípade, že výsledky takto prevedených nezávislých expertíz budú uznané ako nevyhovujúce príslušným predpisom a technickým normám, náklady na ich vyhotovenie hradí zhotoviteľ.

2.6. Nárok objednávateľa na poskytnutie zľavy nemôže byť vysporiadaný nezaplatením kúpnej ceny alebo jej časti zo strany objednávateľa. Nie je možný ani jednostranný zápočet pohľadávok a záväzkov zo strany objednávateľa.

 1. Rozsah záruky

Interiérové žalúzie:
Reklamácia je oprávnená v prípade: 
- žalúzia nedoviera (def. dovierania: horizontálne žalúzie nedovierajú po celej výške rovnako a rovnomerne - v spodnej časti býva viac pootvorená). Táto skutočnosť je konštrukčná vlastnosť a a nie je možné ju považovať za nedostatok. Žalúzia je dostatočne dovretá, pokiaľ po celej výške neprepustí priamy svetelný tok, ktorý dopadá priamo na rovinu žalúzie. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prestrihy v lamelách a medzeru medzi horným nosníkom a prvou lamelou. Overuje sa pomocou bodového svetelného zdroja vedeného kolmo k rovine žalúzie po celej jej výške.           
- je pretrhnutá šnúrka, rebríček žalúzie pri dodaní
- nefunkčnosť žalúzie
- šikmý chod žalúzie mimo toleranciu : do výšky žalúzie 1,5m je tolerancia šikmého chodu na koncoch žalúzie do 5 mm, nad 1,5 m je tolerancia 6 mm
Reklamačný nárok nemožno uplatniť na :
- vady tovaru spôsobené iným používaním výrobku, než na aké bol určený
- vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
- vady, na ktoré bol odberateľ dopredu upozornený (zvlášť chyby vzniknuté z dôvodu prekročenia garantovaného rozmeru alebo atypického zhotovenia výrobku)
- šikmý chod v tolerancii
- odchýlky tovaru v rozmeroch nepresahujúce výrobnú toleranciu : šírka 0 mm, výška +10 mm
- odlišné odtiene lamiel u objednávok tovaru/zákaziek, ktoré sú vyrábané na viac častí (vo viacerých termínoch)
- odlišné odtiene jednej farby lamiel z prírodného materiálu 
- žalúzie nie sú určené k úplnému zatemneniu a táto skutočnosť nemôže byť predmetom reklamácie

Sieťky proti hmyzu:
Reklamácie sietí sú oprávnené v prípade:
- prehnutia profilu mimo toleranciu oproti zadanému rozmeru (nad 4 mm)
- rozmeru siete mimo toleranciu oproti zadanému výrobnému rozmeru: tolerancia 2 mm
Záruka sa nevzťahuje na :
- vady tovaru spôsobené iným používaním výrobku, než na aký bol určený
- vady tovaru spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
- vady, na ktoré bol odberateľ dopredu upozornený (zvlášť vady vzniknuté z dôvodu prekročenia garantovaného rozmeru alebo atypického zhotovenia výrobku)
- odchýlky v rozmeroch nepresahujúce výrobné tolerancie

Garážové brány:
Záruka sa nevzťahuje na:
- vady ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku po prevzatí objednávateľom
- vady vzniknuté prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo zásahom inou neoprávnenou osobou
- vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo neodbornými zmenami vykonanými na výrobku
- vady vzniknuté neprimeranými nárokmi na výrobok
- diely, ktoré svojou povahou alebo spôsobom použitia podliehajú zvýšenému prirodzenému opotrebovaniu, napr. tesnenia, ozubené remene atď.
Z reklamácie sú vylúčené:
- vady na povrchu panelov garážovej brány, ktoré sú zjavné a neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom
- vady spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom, a to najmä nedokončená hotová výška 
- podlahy, nevyrovnané a nezačistené okraje montážneho otvoru

Markízy:
Záruka sa nevzťahuje na:
- vady ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku po prevzatí objednávateľom
- vady vzniknuté prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, hlavne vo veternom a daždivom počasí 
- vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo neodbornými zmenami vykonanými na výrobku
- vady vzniknuté neprimeranými nárokmi na výrobok
- diely, ktoré svojou povahou alebo spôsobom použitia podliehajú zvýšenému prirodzenému opotrebovaniu, napr. tesnenia a pod.
Z reklamácie sú vylúčené:
- zjavné vady, ktoré neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom

Vonkajšie žalúzie:
Reklamácia je oprávnená v prípade: 
- žalúzia nedoviera (def. dovierania: horizontálne žalúzie nedovierajú po celej výške rovnako a rovnomerne - v spodnej časti býva viac pootvorená). Táto skutočnosť je konštrukčná vlastnosť a a nie je možné ju považovať za nedostatok. Žalúzia je dostatočne dovretá, pokiaľ po celej výške neprepustí priamy svetelný tok, ktorý dopadá priamo na rovinu žalúzie. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prestrihy v lamelách a medzeru medzi horným nosníkom a prvou lamelou. Overuje sa pomocou bodového svetelného zdroja vedeného kolmo k rovine žalúzie po celej jej výške.)
- je pretrhnutá šnúrka, rebríček žalúzie pri dodaní
- nefunkčnosť žalúzie
- šikmý chod žalúzie mimo toleranciu udávanú výrobcom
Reklamačný nárok nemožno uplatniť na:
- vady tovaru spôsobené iným používaním výrobku, než na aké bol určený
- vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany užívateľa
- vady, na ktoré bol odberateľ dopredu upozornený (zvlášť vady vzniknuté z dôvodu prekročenia garantovaného rozmeru alebo atypického zhotovenia výrobku)
- šikmý chod v tolerancii
- odchýlky tovaru v rozmeroch nepresahujúce výrobnú toleranciu udávanú výrobcom
- odlišné odtiene lamiel u objednávok tovaru, ktoré sú vyrábané na viac častí vo viacerých termínoch
- vady spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom
- žalúzie nie sú určené k úplnému zatemneniu a táto skutočnosť nemôže byť predmetom reklamácie

Vonkajšie rolety:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - vady ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku po prevzatí objednávateľom
- vady vzniknuté prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo zásahom inou neoprávnenou osobou
- vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo neodbornými zmenami vykonanými na výrobku
- vady vzniknuté neprimeranými nárokmi na výrobok
Z reklamácie sú vylúčené:
- vady na povrchu lamiel, ktoré sú zjavné a neboli reklamované pri prebraní tovaru objednávateľom
- vady spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom

 1. Alternatívne riešenie sporu

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/ ), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. 

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.04.2017.